© Copyrights 2014 www.Lovci.EU
Планински кеклик (Alectoris graeca Meisner)

Обща информация
Планинският кеклик е източносредиземноморски вид. В България се среща във всички планини, с изключение на Странджа, Сакар и Източните Родопи. Оперението на мъжките птици отгоре е гълъбовосиво, с червеникаво-кафяв оттенък. Отдолу тялото е белезникаво до светложълто, с тъмни напречни препаски по слабините. Гърдите са сиви, а крилата и опашката кафяви. Подбрадието и гърлото са бели или сиво-бели, оградени с черна "огърлица", която започва от очите и завършва върху гушата. На ушите има малки черни перца. Краката и клюнът са червени, а ноктите - черни. Достигат тегло до 850 гр. Женските са малко по-дребни, с по-еднообразно оперение и теглото им достига 650 гр. Младите птици са без "огърлица". Планинският кеклик предпочита скалисти хълмове в планините от 800 м. Надморска височина. до горната граница на гората. Обитава припечни склонове, скалисти дефилета, пустеещи места и др. Избягва местата с дебела снежна покривка и се задържа около кошари, където намира храна. През есента се събира на големи ята за зимата. Лети в права линия, ниско над терена и особеното при него е, че  бяга бързо по земята. Естествени неприятели на планинския кеклик са лисицата, бялката, по-едрите грабливи птици и др.

Размножаване
През месеците април - май се събира на двойки. Гнезди на земята на каменни сипеи, в тревата, храстите и др. Женската снася  около 12 - 15 жълтеникавобели заострени яйца. Мъти около 21 дни, като след излюпването за малките се грижат и двамата родители.

Стопанско значение
Планинският кеклик е интересен обект за лов. Месото му е вкусно. За съжаление числеността на планинския кеклик намалява и се правят опити за изкуственото му развъждане.

Срокове за ловуване


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори