СПИСЪК на бозайници и птици - обект на лов

I. Бозайници:

А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)
2. Елен лопатар (Cervus dama L.)
3. Сърна (Capreolus capreolus L.)
4. Дива свиня (Sus scrofa L.)
5. Муфлон (Ovis musimon Pall.)
6. Зубър (Bison Bonasus L.)
7. Тибетски як (Bos mutus P.)
8. Алпийски козирог (Capra idex L.)
9. Вълк (Canis lupus L.)

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
12. Див заек (Lepus europaeus Pall.)
13. Катерица (Sciurus vulgaris L.)
14. Ондатра (Ondatra zibethica L.)
15. Нутрия (Miocastor coypus Mol.)
16. Чакал (Canis aureus L.)
17. Лисица (Vulpes vulpes L.)
18. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)
19. Бялка (Martes foina L.)
20. Черен пор (Mustela putorius L.)
21. Язовец (Meles Meles L.)

II. Птици:

А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Глухар (Tetrao urogallus L.)
2. Дива пуйка (Meleagris gallopavo L.)

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
3. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)
4. Ловни фазани (Phasianus sp.)
5. Яребица (Perdix perdix L.)
6. Планински кеклик (Alectoris graeca)
7. Тракийски кеклик (Alectoris chukar)
8. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)
9. Токачка (Numida meleagris L.)
10. Гривяк (Columba palumbus L.)
11. Гургулица (Streptopelia turtur L.)
12. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)
14. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)
15. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)
16. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)
17. Зимно бърне (Anas crecca L.)
18. Фиш (Anas penelope L.)
19. Лопатарка-клопач (Anas clypeata L.)
20. Черна качулата потапница (Aythya/ Nycora/fuligula L.)
21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)
22. Черна лиска (Fulica atra L.)
23. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)
24. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)
25. Скорец (Sturnus vulgaris L.)
26. Сврака (Pica pica L.)
27. Сива врана (Corvus cornix L.)
28. Посевна врана (Cornus frugilegus L.)
29. Чавка (Coloeus monedula L.)
Тото числа
Шаферка
Тото системи
© Copyrights 2014 - 2017 www.Lovci.EU
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори