Директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство отнема билета за лов на лицето. В 7-дневен срок от отнемане на билета за лов директорът на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство вписва това обстоятелство в регистъра по и уведомява писмено Министерството на вътрешните работи за отнемането на издаденото разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели.
Билет за лов за чужденци
Изпълнителната агенция по горите издава на чужденци билети за лов, както следва:
1. на представители на дипломатически мисии - при условията на взаимност;
2. на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България - след полагане на изпит или представяне на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи за носене на ловно оръжие;
3. на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България - за срок от един месец - след представяне на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са.
Ловни водачи
Ловни водачи са лицата, придобили права и завършили специален курс за подготовка и положили успешно изпит. Изпитите се провеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. На лицата, успешно положили изпит, се издава удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Ловни дружинки и ловни сдружения
Български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район. За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци. В един ловностопански район се сформира само една ловна дружина. Един ловец може да членува само в една ловна дружина. Една ловна дружина може да учредява, съответно членува, само в едно ловно сдружение. Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство организира ловностопанската дейност на сдружението.
Оръжия и боеприпаси
Разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели  на физически лица се издава от директора на ГДОП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РУ по постоянния адрес на лицата. Лицата кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен изискуемите документите, представят и заверен билет за лов, а когато се иска разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие, се представя и удостоверение за подборно ловуване. Позволени оръжия за ловни цели - гладкоцевни пушки с дължина на цевта над 510 мм и до 200 броя боеприпаси за всяка пушка, нарезни ловни пушки и до 50 броя боеприпаси за всяка пушка (за ловен туризъм и за промишлен лов - количества според доказаните потребности). Българските граждани закупуват боеприпаси срещу представяне на заверено разрешение от МВР за носене на ловно оръжие и документ за самоличност. Чужди граждани, краткосрочно пребиваващи в страната с цел ловен туризъм, могат да внасят, носят, употребяват и изнасят притежаваното от тях ловно оръжие и боеприпаси за него без разрешение от МВР, но задължително го декларират и регистрират на ГКПП. Физически лица и служители на юридически лица могат да пренасят огнестрелни оръжия за самоотбрана, за ловни, спортни и културни цели от и до териториите на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), с европейски паспорт на огнестрелното оръжие по реда на чл. 7, ал. 4 - 7 от ЗКВВООБ. Европейски паспорт на огнестрелно оръжие за ловни, спортни и културни цели се издава от директора на ГДОП или от упълномощено от него длъжностно лице на лица, притежаващи валидно разрешение за носене и употреба и представили уведомление или покана от съответната държава - членка на ЕС, две снимки с размер 3 на 4 см и документ за платена държавна такса.

Важно!!! - По смисъла на закона, ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не ( с изключение на ловни стрелбища или полигони за обучение на ловни кучета)


Правила за безопасно ловуване

Ловуването и безопасното съхранение и боравене с ловно оръжие се извършва при стриктно спазване на изискванията на Закона за лова и опазването на дивеча и Правилника за неговото прилагане и Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и Правилника за неговото прилагане. Отговорен за безопасното провеждане на ловуването е ръководителят на лова.
Ръководителят на лова осъществява следните функции:
1. отговаря за реда, дисциплината и спазването на законността при подготовката, организацията и провеждането на ловния излет;
2. получава попълненото от председателя на дружината разрешително за ловуване, като проверява правилно ли са вписани датата и мястото на ловуване, видът и количеството на разрешения за отстрел дивеч;
3. преди да започне ловният излет, проверява наличието на ловен билет, членска карта и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки участник в лова, попълва разрешителното за лов съгласно изискванията и събира дължащата се индивидуална такса за ловуване от всеки участник в лова;
4. Инструктира участниците в ловния излет относно:
а) вида и количеството на дивеча, който ще се отстрелва, сигналите за начало и край на гонката и лова, часа и мястото на сборния пункт след приключването на гонката и лова;
б) правилата за безопасно боравене с ловно оръжие, дисциплината и спазването на законността при провеждането на ловния излет и неупотребата на алкохол или наркотични вещества при провеждането на ловния излет;
5. организира ловния излет, като определя стрелците, гоначите и ловните кучета, които ще участват в гонката (при групов лов на дива свиня), мястото и броя на гонките, местата на стрелците на стрелковата линия;
6. контролира количеството на отстреляния дивеч;
7. След приключване на ловния излет събира всички участници и прави разбор на лова, като организира провеждането на съответните ритуали и разпределянето на отстреляния дивеч между участниците в лова и заверява разрешителното за лов, като отразява резултата от ловуването, вида и количеството на отстреляния дивеч и попълва талоните на участниците;
8. при нараняване на участник в лова прекратява ловния излет и взема бързи мерки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалия, урежда транспортирането му до най-близкия медицински пункт или довеждането на медицинско лице и уведомява органите на Министерството на вътрешните работи и ловното сдружение за инцидента;
9. при смърт на участник в лова незабавно прекратява лова, уведомява органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата за съдействие и осигурява присъствието на местопроизшествието на всички участници в ловния излет до идването на компетентните органи;
10. изготвя писмен доклад за извършени закононарушения по време на ловния излет и го прилага към разрешителното за лов.
Участниците в групово ловуване на дива свиня, дребен дивеч и хищници подписват декларация да спазват стриктно разпорежданията на ръководителя на лова.
Ръководителят на лова отстранява участниците, които нарушават разпорежданията.
За осигуряване на безопасност при ловуването трябва да се спазват следните общи правила:
1. за заемане на стрелкова позиция се отива с незаредено оръжие;
2. определената позиция може да се променя само по изключение и единствено с разрешение на ръководителя на лова;
3. позицията се напуска след приключване на ловуването и получаването на уговорен сигнал или разрешение на ръководителя на лова;
4. стреля се само по ясна, видима цел, и на разстояние за сигурно поразяване на дивеча;
5. по време на почивка оръжието се оставя отворено (незаредено) на терена до ловеца;
6. оръжие и боеприпаси не се оставят в близост до камини, печки, открит огън и други опасности.
Забранява се:
1. използването на оръжие при съмнения за неговата изправност;
2. употребата на боеприпаси с изтекъл срок на годност;
3. сглобяването и зареждането на ловно оръжие в населени места и на разстояние, не по-малко от 200 метра от тях;
4. стрелба с ловно оръжие в населени места;
5. стрелба в посока, в която има хора и животни, или има съмнение за тяхното присъствие;
6. стрелба по шум или по не ясно видима цел;
7. преотстъпване на оръжие на други лица, включително и на правоспособни ловци;
8. доубиване на дивеч чрез удар с оръжие;
9. употреба на алкохол по време на лов;
10. качване и слизане от транспортни средства, влизането в помещения, преминаването през препятствия (ровове, огради, канали и др.) със заредено оръжие.


Моля проверявайте актуалните нормативни актове, защото е възможно да има неотразени в текста промени! Пълната информация можете да прочетете в Закона за лова и опазване на дивеча и в Правилника за неговото прилагане, Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и Правилника за неговото прилагане и Правилника за безопасни и здравословни условия на труд в горите.
ПРАВО НА ЛОВ
(правни норми и безопасност)

     Правото на ловуване се упражнява от лица, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Билетът за лов е личен и правата по него не могат да се преотстъпват. Билетът за лов се издава и се заверява всяка година от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, в което членува лицето. Когато билетът за лов е изгубен, противозаконно отнет или унищожен, лицата са длъжни в 7-дневен срок да заявят това обстоятелство пред съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, което го е издало.
Обявяват се за невалидни от органа, който ги е издал ловните билети:
1. на лица, които са починали;
2. на лица, заявили, че билетът за лов е изгубен, противозаконно отнет или унищожен
3. които са нередовни.
Изключване на ловец, отнемане на билет и разрешително за оръжие
Изключването на ловец от ловното сдружение се извършва с решение на управителния съвет. Не може да упражнява правото си на ловуване лице, което:
1. не е заверило ловния билет и членската си карта за съответната година;
2. е изключено от ловното сдружение за нарушения по този закон и Закона за биологично разнообразие; лицето може да бъде прието за член в ловно сдружение след изтичането на две години, смятано от датата на изключването. В 7-дневен срок от приемането на решението на управителния съвет за изключване на лице от състава на ловното сдружение председателят на сдружението уведомява писмено за това директора на държавното горско стопанство и съответното държавно ловно стопанство.


© Copyrights 2014 - 2017 www.Lovci.EU
Тото числа
Тото системи
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори